അക്ഷരവും അനുഭവവും
June 21, 2024 3:00 pm - June 21, 2024 5:00 pm     At Melesius Hall

വായനവാരാചരണം 2K24 ഉപഭാഷാവിഭാഗം "അക്ഷരവും അനുഭവവും" 2 ജൂൺ 2024, 3.00 PM ന് 9 മെലേസിയൂസ് ഹാളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. മുഖ്യാതിഥിയായി നോവലിസ്റ്റ് ശ്രീപാർവ്വതി പങ്കെടുക്കുന്നു.

Upcoming Events

Past Events