വാനനിരീക്ഷണം 31.01.2020

Thursday, January 30, 2020

തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളജ് ബ്രേക്ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയുമായി  സഹകരിച്ചു വാനനിരീക്ഷണം നടത്തുന്നു. 31 .01 .2020 നു നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചന്ദ്രോപരിതലത്തെയും ചില ഗ്രഹങ്ങളെയും നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളെയും ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ കാണുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ പേരുകൾ  ഈ വെബ് ജാലകം സന്ദർശിച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് .


സമയക്രമം
6 pm : ബോധവൽകരണ ക്ലാസ്
7 pm : വാനനിരീക്ഷണം