സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം ഫോട്ടോ, വീഡിയോ പ്രദർശനം

Wednesday, November 02, 2022

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം ഫോട്ടോ, വീഡിയോ പ്രദർശനം ബഹു. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ A. N. Shamseer ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. എറണാകുളം MP ഹൈബി ഈഡൻ, MLA ടി. ജെ. വിനോദ്, കൊച്ചി മേയർ അഡ്വ. അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.