ആദരാഞ്ജലികൾ

Friday, February 25, 2022

പ്രമുഖ കവിയും, സാഹിത്യകാരനും മലയാളം വിഭാഗം മുൻ അധ്യാപകനുമായ പ്രൊഫ. മാത്യു ഉലകംതറ (92), കോട്ടയത്തെ സ്വവസതിയിൽ അന്തരിച്ചു.

 

 

#shcollege
#SHC