ഉയര്‍ത്തിയത് 430 കിലോ; പവര്‍ലിഫ്റ്റിങ്ങില്‍ ദേശീയ റെക്കോര്‍ഡിട്ട് Archana Surendran

04/05/2022
  https://www.youtube.com/watch?v=r2lpduUE0EQ