2.3.1 Student Internships: MSc Botany

Sl No: Programme Name field projects / internships / student projects Name Proof
1 M.Sc Botany Internship Aleena Aruparayil
2 M.Sc Botany Internship Aleena Joseph
3 M.Sc Botany Internship Anu Anna
4 M.Sc Botany Internship Bhanupriya AR
5 M.Sc Botany Internship Cloliya James
6 M.Sc Botany Internship Josmi Jose
7 M.Sc Botany Internship Lakshmi R
8 M.Sc Botany Internship Meera Sankar
9 M.Sc Botany Internship Renu Jose
10 M.Sc Botany Internship Varsha Varghese