2.3.1 Student Projects: BSc Mathematics

Sl No: Name Proof
1 Alphonsa Savio
2 Ambily J Manattu
3 Anjaly Rajagopal
4 Anju Jose
5 Anju K S
6 Anu Jose
7 Arsha N G
8 Arya M V
9 Ashna Achu Aji
10 Athira Ajay
11 Athira C H
12 Christeena Johnson
13 Christeena Joy
14 Devika R
15 Fensy Tomy
16 Ganga Balakrishnan
17 Giya Binoy
18 Haleema Hannath
19 Jayaram J Prabhu
20 Jinu Joseph
21 Joe Joseph Mathew
22 Manisha Martin
23 Meeva Biju
24 Merrin Shajan
25 Milia Jose
26 Nayana Pious
27 Parvathy P S
28 Paxon Jossey
29 Rajasree K R
30 Remyasree S
31 Salmanul Farise
32 Sreelakshmi Mohan
33 Varsha M V
34 Vijayalakshmi V
35 Vishnu K S
36 Yadhukrishna K S