2.3.1 Student Internships: MSc Chemistry

Sl No: Programme Name field projects / internships / student projects Name Proof
1 M.Sc Chemistry Internship Agnes Mariya Mani
2 M.Sc Chemistry Internship Ajay S Prabhu
3 M.Sc Chemistry Internship Amal T Babu
4 M.Sc Chemistry Internship Ananthu V
5 M.Sc Chemistry Internship Anitta Regina
6 M.Sc Chemistry Internship Anjaly Rajan
7 M.Sc Chemistry Internship Athira K K
8 M.Sc Chemistry Internship Dhanya Davis
9 M.Sc Chemistry Internship Maria Kurian
10 M.Sc Chemistry Internship Megha Mary Mathew
11 M.Sc Chemistry Internship Merin Achankunju
12 M.Sc Chemistry Internship Minnu Maria Wilson
13 M.Sc Chemistry Internship Reshma V V
14 M.Sc Chemistry Internship Syno Paul
15 M.Sc Chemistry Internship Teslin Thomas
16 M.Sc pharmaceutical Chemistry Internship Ananthu V
17 M.Sc pharmaceutical Chemistry Internship Arathy Krishna K A
18 M.Sc pharmaceutical Chemistry Internship Gibu George
19 M.Sc pharmaceutical Chemistry Internship Irene Shajan
20 M.Sc pharmaceutical Chemistry Internship K S Ashna
21 M.Sc pharmaceutical Chemistry Internship Lakshmi Radhakrishnan
22 M.Sc pharmaceutical Chemistry Internship Sara George
23 M.Sc pharmaceutical Chemistry Internship Simi Cyriac
24 M.Sc pharmaceutical Chemistry Internship Sona Johnson