UG & PG INTERNAL EXAMINATIONS (CIA) SEPTEMBER 2019 - TIME TABLE
Internal Examinations will commence on 23 September, 2019.

Time Table
B Voc Programme in Computer Programming
Sacred Heart College introduces a B Voc in Computer Programming. Interested candidates are requested to bring their original certificates on September 5 and 6 in the college office. 

McKinsey & Co. Hiring for Bangalore

Venue : Sacred Heart College
Date : 31/08/2019

Time 9 AM to 4 PM

Heartian Bicycle Rally - September 2019
Go Green
Breathe Clean
Say No To Drugs
വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ശ്രെദ്ധയ്ക്ക്.

2019 - 20 അക്കാദമിക് വർഷത്തിൽ E - Grants Scholarship ന് ഇതുവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത SC, ST, OEC, OBC, General വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട കുട്ടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹാർഡ് കോപിയും അനുബന്ധ രേഖകളും Scholarship കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

For PRINCIPAL

Events

Fr. John Therezhath CMI Endowment Lecture Series 2017-18 on Career Opportunities in Mathematics and Current Trends in Research. The key speaker will be Dr. K.R. Arun, IISER, Thiruvananthapuram. 
മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്  നിർമ്മാണ പരിശീലനം 

സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിലെ സുവോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ 59 -) ഡിവിഷനിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 'മാലിന്യം ഒരു നല്ല വരുമാന മാർഗ്ഗം' എന്ന ആശയം പൊതു ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുവാനായി  മണ്ണിര കമ്പോസ്റ് നിർമ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 
ആഗസ്ത് 17 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ട്  മണിക്ക് കോളേജിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന  പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
Department of Zoology in association with Social forestry central region, Ernakulam, Kerala Forest department celebrates World Tiger Day on 28th July, 2017.

29 th JULY 2017

VENUE: MELESIUS HALL, SACRED HEART COLLEGE, THEVARA.

Programme Starts by 09.30 am

MORNING SESSION (9.30 AM TO 12.30 PM)
Registration, Tea

Prayer
Welcome Speech : Dr.Thommachan Xavier (Dean-Research)
Inauguration : Fr.Prasant Palakkappillil CMI (Principal)
Felicitation : Dr.Joseph John (HoD of Chemistry)

Introduction to the release of ‘Heartian journal of pure and applied Sciences’

: Fr. Dr. Jose John CMI, (Vice Principal)
Keynote Address : Mr. Joji Jacob, (STEM Career Mentor)
Honoring PhD Awardees : Dr. M.S.Francis (Former SHARE Coordinator)
Newer Trends in Research : Dr. M George (Research Guide)

PhD Awardees Presentations
Vote of Thanks : Mr. Geo Joseph (Research Scholar Coordinator)

Lunch Break

AFTER NOON SESSION (2.00PM TO 3.30 PM)

Pre final and interim presentations of research scholars in their respective departments.
Sociology of Divorce - Seminar by PG department of Sociology 
NSS organises a blood donation camp with the support of General Hospital, Ernakulam at Marian Hall. 
Interactive session on media with Sri. Sreekandan Nair
We invite every one to our paddy field at Aryanakavu to harvest the paddy. Let's make it a memorable event.

Date: 30 March to 31 March, 2017
Department of Sociology is organising a seminar on Women Empowerment. The seminar intends to deliberate the Socio Legal Realities of women empowerment. 

All are welcome.
The Arts Day

Venue: College Auditorium
Chief Guest: Rt. Rev. Dr. Antony Kariyil CMI
Venue: College Auditorium
The Metro Man: Padma Vibhushan Dr. E. Sreedharan will deliver the address. Dr. Jose Kuriedath will shed light on Chavara's contributions for Social Transformation. 

Venue: College Auditorium
Time: 10.30 am. 

All are welcome
The Organizing Committee is pleased to announce and invite you to attend the Prof. K.V.Thomas Endowment International Symposium on “New Trends in Applied Chemistry (NTAC2017)” which will be held at Sacred Heart College, Thevara , Kochi, Kerala, India.

The (NTAC2017)will include the following topics;

Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Flow chemistry
Organic Synthesis
Enzymes and Biochemistry
Organometallics/Catalysis,
Material Science
Polymer Chemistry 
Computational chemistry

Contact: Dr. Grace Thomas, +91-944-712-4334
Email: ntac2017@shcollege.ac.in
Lecture on "Impact of Demonetization on Economic Growth with Special Reference to Kerala," by Dr. D. Narayana, Director, Gulati Institute of Public Finance and Taxation, Thiruvanathapuram.

Time: 10:00 AM
Venue: Melesius Hall
The renovated court will be inaugurated MLA Sr. Hybi Edan in the pressence of Manager Rev. Fr. Dr. Jose Kuriedath CMI and Principal Fr. Dr. Prasanth Palackkappillil and various former players.
The college union is organising an ALL KERALA YOUTH MEET from 1st to 3rd February 2017.

The events associated with the youth meet are,

1.Spot Dance
2. Treasure Hunt (intercollegiate, reg: 500 per team )
3. Fashion Show (Inter collegiate)
4.Youth Idea contest(Inter collegiate)
Another HEARTIFEST is on! A time to show 'WE ARE ONE IN THE SPIRIT & ONE IN THE HEART' All are cordially welcome to the CARNIVAL OF HEARTS 2017 on Jan. 14th.

Highlights: College will be open for alumni groups from the forenoon; Department level gatherings - if announced - before 3.30 pm. 

3.45 pm - ANNUAL GENERAL BODY of AASH and honours to eminent alumni of various disciplines. 

5.45 pm - CULTURAL EVENTS in the lake view grounds. 

Do come with your family and friends!

MAKE US ONE AT HEART!!
Indian Academy of Sciences in association with Post Graduate & Research Department of Chemistry, Sacred Heart College organises Science Academics Lecture Workshop on "Computational Quantum Chemistry." 

Prof. E. D. Jemmis (IISc Bangalore), Dr. R.S. Swathi (IISER, Thiruvananthapuram), Dr. Abi. T.G (SH College, Thevara), Dr. Parameswaharan Pattiyil (NIT Calicut), Dr. G.N. Sastri (IICT, Hydrebad), Dr. M.George (SH College, Thevara and Prof. M.S. Gopinathan (IISER, Thiruvananthapuram) will deliver lectures on various subjects.
Body as Text: Praxis, Politics and Polemics of Incorporation 

Organized by Department of English, SH College, Thevara, Kochi

Registration

Registration can be done in the following manner:
1. You can transfer the amount to the following account through 
NEFT. Account details as follows:

Account No. 0653053000002458
IFSC SIBL 0000653
The South Indian Bank Limited Thevara Branch (0653)

2. Spot Registration
Registration Fee:
Faculty: Rs. 500
Students & Research Scholars: Rs. 300
Seminar Proceedings (per copy): Rs. 500

Seminar Venue and Registration Counter

The venue of the seminar is the Fr. Melesius Hall (Ground Floor). The registration counter in the college will open at 9:00 am on 
19 December, 2016. 

Certificates/ Receipts
Participation certificates will be issued ONLY on completion of the seminar.

Arrival and Accommodation

Sacred Heart College, Thevara, Kochi is 2 kms. away from Ernakulam junction railway station. For precise direction please check Google map.

City buses are also available from Ernakulam Railways Station. You may board the bus plying to Thevara Ferry directly and disembark at college bus stop. Buses usually take 10 to 15 minutes to reach our college from Ernakulum south.

Accommodation will be arranged on request outside the campus. Please inform via mail in advance for accommodation registration. Expenses to be borne by the participants.

Food

Please note that lunch and refreshments will be served during TWO seminar days. No breakfast and dinner will be arranged for the attendees of the seminar. However participants can avail breakfast and dinner from our college canteen .
I hope this information is helpful. I look forward to meeting you all in Kochi. We will do everything we can to ensure that you will have a comfortable stay and enjoyable seminar.
Sacred Heart College invites you to SARGAPATHAM, an intercollegiate literary pentathlon on 17th and 18th of November, 2016. The event, starts by a symposium, is a rare genre of lit-fest which will be a special experience for everyone.

Each college can send a maximum of two teams, one team consisting of three members.

Soliciting your esteemed presence for the event, we also request you to send worthy teams from your seat of learning to participate in all the events and to match their wits with the best across the state.

Inauguration

Time: 10.00 AM
Venue: Main Auditorium

Moderator :Adv. Jayashankar
Panelists :Prof. Hameed Chennamangaloor (Political analyst, Social Critic)
:Dr. Asharaf Kadakkal (Asst. Prof. Kerala Univ.)
1. Symposium
2. Essay Writing
3. Extempore
4. Quiz
5. Mock Press
6. Group Discussion
The Department of Chemistry, is conducting a quiz competition on 30 November, 2016. This quiz competition is conducted annually in memory of late Prof. P. J. Joseph. 

Ever-rolling trophies will be awarded to the first and second prize winners,

Cash awards

1. First Prize - 2000/-
2. Second Prize - 1500
3. Third Prize - 1000
4. Fourth Prize - 500/-

The programme will be inaugurated at 10 am at Melesius hall on 14 Nov. 2016. We cordially invite you all into the four day training programme from 14-18th November 2016. The training is organised by the Department of Aquaculture in collaboration with Marine products Export Development Authority (MPEDA), Cochin.
The Department of Botany is organizing an exhibition cum sale of hand made products, vegetable seedlings, flowers, medicinal plants etc. at Marian Hall on 15th February 2016.
FERMIO, a two-day open exhibition organised by Dept. of Physics will be held on 18th and 19th of February 2016. FERMIO focuses in bringing together science aspirants who could be people from anywhere and who does not necessarily need a science background. The exhibition is going to be set up in the lake view ground and Marian hall and will be open to public.
Academic Audit
International Office and Dept. of Chemistry organises an international seminar on Negishi Coupling Reactions.
Agora 2016 - Management fest commerce
Concept Development workshop by Suresh Eriyat
2nd phase of HEAL project - Mammogram test will be conducted on 23 - 27 Nov, 2015 in three divisions (Thevara, Perumanoor and Konthuruthy) of the Corporation of Kochi.
Film Festival (Union)
Film Festival (Union)
Chavara - Excellence for Social Transformation Lecture - P. Sainath
Hrdya Sarga sangamam
Meet the Artist(Union)
Korero - Discussion Forum (Union)
Film Festival (Union)
St. Chavara
College reopens after Christmas vacation
College closes for Christmas vacation
College Reopens after Christmas vacation
College closes for Christmas vacation
Valuation Camp begins
End Semester Exam for UG-1 & PG-1 begins
UGC Sponsored State Level Seminar on "Rural Credit in Kerala: Growth Problems and Prospects" organised by Dept. of Economics on 29-30 September, 2015
HEAL - സമഗ്ര കാൻസർ പ്രതിരോധ യത്നം. നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഭീഷിണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗമായി കാൻസർ മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം ഇക്കാര്യത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇടം ആക്കാൻ - വിവര ശേഖരണം, ബോധവല്കരണം, പ്രതിരോധം, ചികിത്സ, സാന്ത്വനം, പുനരധിവാസം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു സമഗ്ര പരിപാടി തേവര-പെരുമാനൂർ-കോന്തുരുത്തി-കടവന്ത്ര പ്രദേശത്തെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ജനപ്രതിനിധികളൊടൊപ്പം Sacred Heart College ൻറെ പിന്തുണയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഡോ ഗംഗാധരൻ ആണ് മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ്. സെപ്റ്റംബർ 5 ശനിയാഴ്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമഗ്ര സർവെയിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഏകദേശം 1000 സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വേണ്ടിവരുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കു ചെരാവുന്നവർ, 3 വ്യാഴം 5 മണിക്ക് SH കോളേജിൽ സമ്മേളിക്കണമെന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
The birthday of the second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, is celebrated as teacher's day in India to honour and acknowledge the contribution made by countless number of teachers in helping and moulding the careers of lakhs of students and in turn shaping the destiny of India. Dr. Radhakrishnan was a great scholar, philosopher and teacher of modern India. He was awarded Bharat Ratna in 1954. A good teacher has greater influence in shaping the life of an individual even more than his/her parents. As you know "Acharya Devo Bhava" is our culture. Let's join together this Saturday to establish our respect and love towards our beloved teachers.
Conceived as the family cultural feast of the college which is showcased before the main stake-holders – students, parents and management of the college. It was initiated in 1990, when Dr. Varghese Palamattam CMI was the Principal.
Saint Kuriakose Elias Chavara was a Syrian Catholic saint and social reformer.
Sargapatham is a literary pentathlon initiated in the year 1995, and henceforth held uninterruptedly, under the leadership of the student advisor, the speakers’ forum, writers’ forum and quiz club. It is an inter-collegiate event, and a flag ship programme of S.H.
Annual Research Meet
Walkin Interviews for Guest Faculty Commerce - 10.00 A.M. Botany - 10.30 A.M. Chemistry - 11.00 A.M. English - 11.30 A.M. Economics - 12.00 P.M. Physics - 01.30 P.M. Zoology - 02.00 P.M.
College Event Description
06
Aug
Tech Talk by Alumnus
          Dr. Vinu Sherimon, faculty member, Department of IT, Higher College of Technology, Muscat and alumnus of S H College has taken an initiative to conduct a seminar on data analytics, big data and IoT for final year students of BSc CA and BCA students on 19-07-2019. The seminar covers vast topics on data analytics, big data and IoT. The seminar was very informative. 
12
Jul
Shantivanam Visit on World Environment Day, June 5th ,2019

Students visited Shantivanam, a two-acre traditionally preserved grove of trees, near Paravur, which was damaged grieviuosly after the Kerala State Electricity Board cut trees for the Cherai - Mannam 110 KV line. Students studied, made a survey on the biodiversity and experienceda feeling of forest. They also understood how Sacred Groves take part in conserving biodiversity. 

12
Jul
Welcome to Dr. Jayasree

Dr. Jayasree S has joined in the Centre for environmental Studies as a Post Doctoral Fellow of Kerala State Council for Science, Technology and Environment (KSCSTE) for doing research on the “Effect of Soil and Water Quality at a Flood Affected Area, Chendamangalam, Ernakulam Dist.” She would also investigate the soil and water quality impact caused by flood and study the damages caused to agriculture and Socio economic scenario after flood. Dr. James T. J., Coordinator, Centre for Environmental Studies is the Mentor for the project.
                                                                                                            Hearty Welcome
11
Mar
അരയൻകാവ് പാടം
It looks so green and healthy. Thanks to Abin Ambily and student volunteers for their strenuous effort. Request your prayers for a good crop.
11
Dec
Congratulations to Dr. Giby Kuriakose, Dept. of Botany
Dr. Giby Kuriakose, Department of Botany has published two papers on pollination biology of some endemic Syzygiums of the Western Ghats. 

1. The paper entitled "Ant pollination of Syzygium occidentale, an endemic tree species of tropical rain forests of the Western Ghats, India" by Giby Kuriakose, P A Sinu and K R Shivanna. This paper has published in a peer reviewed International journal Arthropod-Plant Interactions, Springer publication with impact factor 1.591
2. The second paper entitled "Floral traits predict pollination syndrome in Syzygium species:
a study on four endemic species of the Western Ghats, India" by Giby Kuriakose, P A Sinu and K R Shivanna.  This paper has published in a peer reviewed International journalAustralian Journal of Botany, CSIRO publication with impact factor 1.586 (2015). 
29
Nov
Eye testing and diagnosis camp for fisherman @ Chellanam.

25 Nov, 2018: Organised by MA Sociology students in collaboration with Eye foundation, Kochi
22
Oct
Hearty Congratulations Fathima
Fathima Abdeen from BA Eng 1st yr secured 1st position in state junior (U19, girls) chess championship held at Kottayam
11
Sep
Fathima A. Won A Third Place In FIDE Rated International Chess Tournament
Fathima A. BA English (I year) has participated in the FIDE rated International Chess Tournament conducted at Thrissur. She got 5.5 points from 8 rounds and won a third prize in the woman category, with a cash award of Rs. 2000. The win helped her to increase her FIDE rating to 59 points.
Congrats Fathima